A kognitív funkciók fejlesztése


Érzékelés, észlelés fejlesztése - Figyelem fejlesztése - Emlékezet fejlesztése - Gondolkodási funkciók fejlesztése

 

A kognitív, vagy más szóval megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak:

érzékelés-észlelés

figyelem, megfigyelőképesség

emlékezet

gondolkodási funkciók

A kognitív funkciók fejlesztésének célja az iskolaérettséghez szükséges részképességek kialakítása. A tanulási zavarok hátterében legtöbbször valamely részképesség zavara, elmaradása áll. A gyermek teljesítő képessége komplex pszichikus funkciók sokaságából tevődik össze, amelyek egy sor részteljesítményből épülnek fel.

Amennyiben ezek a részképességek nem alakulnak ki, a magasabb kognitív funkciók nem lehetségesek. A sikeres iskolai beváláshoz gyermekeinknek olyan tudásra van szükség, melynek alapja a koncentrált figyelem, a biztos rövid és hosszú idejű emlékezet, elemi gondolkodási műveletek végzése, jó problémamegoldó képesség.

Az egyes részképességeket, kognitív funkciókat már a korai életévektől mérni, vizsgálni tudjuk. A tesztek az adott életkornak megfelelő részképességeket mérik, így egyes képességek hiányára, elmaradására fény derül.

A képességfelmérést követő fejlesztés, egyénre szabott, komplex terápia változatos helyzetek/eszközök segítségével a hiányzó készségek, képességek kialakítása. A játékos képességfejlesztések heti egy-két alkalommal, egyéni vagy kiscsoportos formában történnek.

 

Érzékelés, észlelés fejlesztése


 

Az eredményes tanulás egyik feltétele az érzékszervek illetve az érzékelési folyamatok megfelelő állapota, fejlődése és működése.

 

Az érzékelés, észlelés fejlesztésének területei:

 

Mozgás és egyensúlyészlelés fejlesztése

·       A saját mozgás érzékelése elősegíti a biztonságos mozgáskoordinációt, a térben való tájékozódást és az egyre bonyolultabb és finomabb mozgások megtanulását.

·       A nehezen tanuló gyerekek között gyakran fordul elő motoros éretlenség, mozgásos ügyetlenség, esetleg enyhébb fokú mozgáskorlátozottság.

 

Látásérzékelés fejlesztése

·         szem-kéz koordináció

·         vizuális időrendiség

·         formaészlelés

·         vizuális ritmus észlelése

·         színlátás fejlesztése

 

Hallásérzékelés fejlesztése

·         auditív diszkrimináció

·         beszédhang analízis

·         ritmusfejlesztés

 

Taktilis, tapintási észlelés

Tér észlelés (testtudat, téri tájékozódás)

Idő észlelés (sorrendiség, tájékozódás)

 

Figyelem fejlesztése


 

A figyelem ingerek közötti szelektálás. A figyelem kiemeli, pontosabbá és élesebbé teszi észlelésünket. Optimális feltételeket teremt az információk felfogásához és feldolgozásához.

 

A figyelem fejlesztésének területei:

 

Feladatmegoldás során, a spontán és az irányított figyelem is fontos szerepet játszik.

 

Tartós figyelem fejlesztése

Kitartó feladatvégzéshez, egy probléma megoldásához elengedhetetlenül fontos a tartós figyelem megléte. Kialakításához fontos, hogy a feladat a gyermek értelmi szintjének megfelelő legyen és jól motiváljon.

 

Intenzív figyelem fejlesztése

A hatékony tanuláshoz fontos a zavaró hatásoktól mentes környezet biztosítása. Teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy a gyermek saját maga válassza ki a számára megfelelő nehézségű feladatot, találja meg saját tempóját, legyen képes az elmélyülésre.

 

Szelektív figyelem fejlesztése 

A szelektív figyelmet fejleszti minden olyan feladat, amelyben válogatást, elkülönítést, lényegkiemelést, szempontválasztást és váltást gyakorolnak a gyerekek.

 

Megosztott figyelem fejlesztése

A figyelem egyidejű ráirányítása a több szempontú feladatokra. (összetett feladatok, többműveletes matematikai feladatok) 

 

Emlékezet fejlesztése


·         Rövid távú emlékezet

·         Hosszú távú emlékezet

·         Auditív: hallás után hogyan tudunk megjegyezni és felidézni hang effektusokat, hangokat, szavakat, mondatokat.

·         Vizuális emlékezet: látott, szemünkkel érzékelt dolgot hogyan tudunk felidézni

·         Taktilis

·         Mozgásos

·         Térbeli

·            Időbeli emlékezet

 

 

Gondolkodási funkciók fejlesztése


·         A környezet megismertetése, felfedeztetése.

·         Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek elhelyezése, színek, formák megismertetése.

·         Főfogalom alá rendelés.

·         Különbségek megfigyeltetése.

·         Változás megfigyeltetése.

·         (Logikai) - funkcionális összefüggések megfigyeltetése.

·         Analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése.

·         Hiányok pótlása (szimmetria, rész-egész viszony)

·         Általánosítás, konkretizálás.

·         Analógiás gondolkodás fejlesztése.

·         Téri, idői tájékozódás fejlesztése.

·         Testfogalom fejlesztése.

·         Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése.

·         Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása.

·         Hangulatok, érzelmek felismertetése.

·         Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése